ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 08015658 ارتباط ماندگار هنر تهران خدمات رسانه - رسانه های پخشی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1400/02/30
2 05015220 صدراتبلیغ هنر البرز خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/09/21
3 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1400/05/09
4 04015808 نوین اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1400/03/06
5 14166896 هفت گرافیک خوزستان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1400/04/20
6 01015427 آذر سبحان آذربایجان شرقی خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/11/04
7 31015399 بهشت جنوب هرمزگان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1399/10/30
8 14165243 بیان خوزستان خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
1399/12/04
9 08035666 خال تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
1400/02/20
10 01017423 طراحان سفید آذربایجان شرقی خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1400/07/28