پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
عقيل عمادي.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیته تبلیغات استان هرمزگان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی بهشت جنوب در رسته خدمات رسانه - رسانه های چاپی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۳۱۰۱۵۳۹۹ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای عقیل عمادی خراجی با کد ملی ۳۳۹۱۷۰۸۷۱۹ صادر می شود.

نشانی: بندرعباس، رودان بلوار بسیج جنب خدمات کشاورزی سجادی - کد پستی: ۷۹۹۱۶۴۳۳۵۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ است.