پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
56564 009.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ کمیته تبلیغات استان خوزستان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی هفت گرافیک در رسته خدمات رسانه - رسانه های چاپی و خدمات رسانه - رسانه های محیطی به شماره ۱۴۱۶۶۸۹۶ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای محمد کاظم زاده مژدهی با کد ملی ۲۵۹۴۷۳۳۰۳۲ صادر می شود.

نشانی: بندر ماهشهر، بندرماهشهر ناحیه صنعتی پشت بازار موح کوچه دفتر خدمات قضایی - کد پستی: ۶۳۵۱۷۱۸۹۴۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ است.